top of page

4륜 바이크 요금표

 

 

  전용코스

 

 

 

 

ATV 가격표표표.png

MY SERVICES:

     스쿠터 혼다 PCX

 

 

1시간 ...........................  30.000
2시간 ...........................  40.000
3시간 ...........................  50.000
4시간 ...........................  60.000
1일간 ...........................  80.000

 

 

​요금표

 

​혼다 PCX 모델은 미리 예약을 하셔야 이용가능 합니다.

 

스쿠터 요금표

 

 

1시간 ...........................  25.000
2시간 ...........................  35.000
3시간 ...........................  40.000
4시간 ...........................  50.000
1일간 ...........................  60.000

1시간 ...........................  25.000
2시간 ...........................  35.000
3시간 ...........................  40.000
4시간 ...........................  50.000
1일간 ...........................  60.000

 

피들 2014년식 (아이보리/검정)

 

 

미오50/100cc

 

 

4륜ATV-MXER125

뉴카빙 2015년식(아이보리/검정/흰색)

 

  평일
 

  주말

 

 

계좌번호안내

국민은행:751501-00-044707

예금주: 정태영(가평흑구네 스쿠터렌트)

 


선입금 예약 할인!!!
단체예약 할인!!!
전화문의필수
010-9985-1577
 

(오후1시 이후 1박 대여시, 다음날 오후1시까지 차량 반납)
스쿠터 주유비 별도!, 스쿠터는 가격 인하로 다른 할인 적용 안됩니다.


bottom of page